Deuteronomy 27, Reading 28, “Mountain Top experiences.”