Deuteronomy 1:1-5, Reading 1, “Why Study Deuteronomy?”